تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 58

حجم فایل (به کیلوبایت) : 109

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7500 تومان

خرید و دانلود

زنان و اشتغال

چکیده
در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربری زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت کاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .
فهرست مطالب :
بیان مسئله پژوهش  
اهمیت و ضرورت موضوع     
اهداف پژوهش    
فرضیه ها   
معرفی انواع متغیرهای پژوهش
مقدمه
کار و شغل
تاریخچه اشتغال زنان در ایران
تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در ایران
تاریخچه اشتغال زنان سطح بین المللی
دوره های صنعتی و زنان
نـگاهی به ورود زنان به بخش تولید
زنان و توسعه
روان شناسی اجتماعی اشتغال زن
زن و خدمت اجتما عی
زن و مسائل اجتماعی معاصر
زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)
استقلال اقتصادی زنان
دلایلی که زنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی نقش ارزنده تری خواهند داشت
زنان و فعالیت اتحادیه ای
شرا یط کار زنان
درآمد کار زنان
زنان و کار
کار زنان در داخل خانه
کار زنان در خارج خانه
زیان کار زنان
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغا ل
تفاوت در دستمزدها : کارآیی یا تعصب؟
وقت بیشتر و پول کمتر : بی عدالتی در کار زنان
لزوم کار برای زن
ده روش عمده که شغل شما زندگی شوهرتان را آسانتر ، بهتر و شادتر می کند
کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار
موانع پیش روی زنان
عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)
راه کار
وضع فعالیت زنان در کل کشور
منابع و مآخذ
------------
اهداف پژوهش
1-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .
2-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .
3-آیا انگیزه مادی کسب ثروت در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .
4-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .
5-آیا کسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .
6-آیا انگیزه خانوادگی در رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .
7-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .
8-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .
9-آیا کار در خانه در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .